pozarządowy monitor Programów Operacyjnych 2014-2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, dokumenty programowe oraz lista pozarządowych członków komitetu monitorującego.

2017-09-07

W dniu 2 października 2017 r. odbędzie się konferencja nt. wdrażania Wytycznych ONZ dot. biznesu i prawa człowieka, współorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu.

2017-08-31

Ministerstwo Rozwoju ogłasza ponownie konkurs II etapu na deinstytucjonalizację, czyli rozwój usług w obrębie społeczności lokalnych będących alternatywą dla opieki instytucjonalnej dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

2017-08-25

Opublikowane zostały zmienione Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Dokument, który obowiązuje od 23 sierpnia 2017 r., jest dostępny jest na portalu Funduszy Europejskich oraz Ministerstwa Rozwoju.  

Źródło: www.power.gov.pl

2017-07-11

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), przyjęty przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r., realizuje wsparcie ukierunkowane na poprawę funkcjonowania polityk sektorowych oraz interwencję w obszarach, dla których wsparcie z poziomu krajowego wykazuje większą efektywność. Na realizację programu zaplanowano 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego i 252 mln euro z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Łącznie przeznaczono na realizację PO WER (środki unijne i budżet krajowy) ponad 5,4 mld euro.

2017-07-06

Na stronie www.power.gov.pl znajdziecie wszystkie konkursy na dotacje w ramach Funduszy Europejskich, które trwają w lipcu lub ruszają od lipca. Wśród nich jest 35 konkursów z programów ogólnopolskich i blisko 130 konkursów z programów regionalnych.

 

 

2016-05-10

DATA: 17-18  maja 2016 r. (wtorek-środa)
MIEJSCE: Ministerstwo Rozwoju

Informacja za Pracodawcami RP, organizacją rekomendującą członka KM.

2016-04-21

26 kwietnia br. (wtorek) w godzinach 10.00 - 12.00 odbędą się warsztaty poświęcone  zmianom w Rocznym Planie Działania 2.16 oraz 2.17 (Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Sprawiedliwości).

2016-02-17

Jesienią 2015 roku zakończyła się pierwsza tura wyboru akredytowanych Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej. Nabór do procesu akredytacji był otwarty i każda instytucja po spełnieniu zapisanych w systemie akredytacji warunków mogła ubiegać się o status akredytowanego OWES. Zarządzeniem nr 45 z dnia 31 grudnia 2015 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odebrała akredytacje wszystkim organizacjom, które po około 1,5 rocznym procesie certyfikacji otrzymały status akredytowanego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej.

2016-02-11

W dniach 9-10 lutego odbyło się VII posiedzenie Komitetu Monitorującego PO Wiedza Edukacja Rozwój. Informacje niebawem.

2015-08-10

Za nami już kolejne dwa posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Poniżej znajdziecie Państwo protokoły z tych posiedzeń. Bliższych informacji udzielają pozarządowi członkowie Komitetu Monitorującego. Ich nazwiska można znaleźć tutaj.

2015-07-20

6.07.2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER. 

2015-06-17

8 czerwca 2015 r. w Ministerstwie Rozwoju i Infrastruktury odbyło się spotkanie Zespołu ds. dialogu, współpracy i partycypacji obywatelskiej RDPP. Jego celem było:

2015-04-29

Celem powołania grupy roboczej w ramach POWER było ustalenie zasad i sposobu wspierania partnerów ze środków pomocy technicznej PO Wiedza Edukacja Rozwój, aby możliwe było zapewnienie ich pełnego udziału we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020. Spotkanie odbyło się 17.04.2015 r. 

2015-03-06

Uchwałą nr 1 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój został przyjęty Regulamin Komitetu po uwzględnieniu uwag partnerów społeczno-gospodarczych. Część uwzględnionych uwag zasługuje na szczególną uwagę członków Komitetów innych Programów Operacyjnych.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG