pozarządowy monitor Programów Operacyjnych 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko, dokumenty programowe oraz lista pozarządowych członków komitetu monitorującego.

2017-10-03

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytucja Wdrażająca dla II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie dla: Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.4 Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody Podtyp projektu  2.4.4d  Ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych. Konkurs nr POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17. Planowany od 31.10.2017 do 31.01.2018 r.

2017-10-02

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) zmieniło regulamin konkursu dla naboru nr POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17 (dla regionów słabiej rozwiniętych, tj. wszystkich za wyjątkiem województwa mazowieckiego) dla działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. W wyniku tej zmiany zwiększono alokację przeznaczoną na dofinansowanie projektów.

2016-04-21

Ósme posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko odbędzie się 28 kwietnia 2016. Jednym z jego ważniejszych punktów będzie przedstawienie projektu kryteriów wyboru projektów z sektora energii w nawiązaniu do odnawialnych źródeł.  

2015-10-28

M. Wiśniewska o decyzjach Komitetu Monitorującego PO Infrastruktura i Środowisko nt. niekwalifikowalnośći VAT w projektach dotyczących ochrony środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu, i wykluczeniu polskich ngo z możliwości starania sie o środki z Osi II Programu. 

2015-10-07

19 października 2015 odbędzie się piąte posiedzenie Komitetu Monitorującego PO Infrastruktura i Środowisko. W załaczniku znajdą Państwo materiały na to spotkanie, z prośbą o uwagi do nich. 

2015-09-25

 Decyzje Komitetu Monitorującego PO Infrastruktura i Środowisko - m.in. powołano grupy robocze interesujące dla organizacji pozarządowych.

2015-09-07

Do 13 września Julia Krzyszkowska reprezentująca organizacje w Komitecie Monitorującym PO IŚ czeka na uwagi dotyczące ...

2015-08-06

23.07.2015 r. został zatwierdzony Szczegółowy Opis osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokument znajduje się tutaj.

2015-06-15

Jeszcze do 19 czerwca do godziny 12.00 przedstawiciele organizacji w Komitecie Monitorującym PO Infrastruktura i Środowisko czekają na uwagi dotyczące projektu Strategii Komunikacji.

2015-05-08

Główne konkluzje wynikające ze spotkania są następujące: po dyskusji nad regulaminem i zgłoszonymi do niego uwagami, został on przyjęty jednomyślnie. W myśl Regulaminu, członkowie i członkinie mają prawo do konsultacji dokumentów będących przedmiotem obrad z reprezentowanym przez siebie środowiskiem, przy zastrzeżeniu że dokumenty te stanowią materiał roboczy Komitetu (projekt).

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG