pozarządowy monitor Programów Operacyjnych 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna, dokumenty programowe oraz lista pozarządowych członkow komitetu monitorującego.

 

2016-06-01

W dniu 24 maja 2016 r. odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego PO Pomoc Techniczna 2014-2020. Przedmiotem obrad było m.in. roczne sprawozdanie z realizacji programu, funkcjonowanie systemów informatycznych dla FE 2014-2020 oraz prezentacja projektu zbierającego dane statystyczne dla potrzeb realizacji polityki spójności. Ponadto nastąpiła zmiana regulaminu prac KM. Wydaje się, że z punktu widzenia organizacji pozarządowych, najbardziej interesujące są następujące kwestie:

2016-05-04

 w programie posiedzenia m.in. prezentacja stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, prezentacja Sprawozdania rocznego z realizacji Programu za 2015 r., prezentacja Systemu informatycznego SL 2014, prezentacja i ew. przyjęcie zmian w Regulaminie Komitetu Monitorującego PO Pomoc Techniczna, prezentacja Zasad finansowania, rozliczania i dokumentowania kosztów odnoszących się do członków Komitetu i ich zastępców.

2015-08-05

Ostatecznie zatwierdzono protokół z posiedzenia komitetu monitorującego PO Pomoc techniczna z 30 czerwca 2015 r. oraz uchwały dotyczące startegii komunikacji: całej polityki spójności oraz samego Programu. Jak już informowaliśmy, udało się doprowadzić do rozszerzenia grupy odbiorców PO PT.

2015-07-01

Komitet Monitorujący PO Pomoc Techniczna w dniu 30 czerwca 2015 r. podjął decyzje dotyczące Strategii komunikacji polityki spójności 2014-2020 oraz Strategii komunikacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Dwie ważne zmiany dla organizacji pozarządowych!

2015-06-22

Zapraszamy do zapoznania się ze Strategią komunikacji PO Pomoc Techniczna, która - obok Strategii komunikacji polityki spójności 2014-2020, będzie tematem obrad Komitetu Monitorującego w dniu 30 czerwca.

2015-06-18

Już 30 czerwca odbędzie się II posiedzenie Komitetu Monitorującego PO Pomoc Techniczna. Szczegóły niedługo, po otrzymaniu agendy z Sekretariatu KM.

oprac. Agata Wiśniewska-Górczewska, Dialog Społeczny, zastępczyni członka KM PO PT

2015-03-04

24 lutego 2015 r. odbyło się I spotkanie Grupy Sterującej ds. Pomocy Technicznej. Zadaniem Grupy jest zapewnienie koordynacji działań realizowanych w ramach POPT i komponentów pomocy technicznej w poszczególnych krajowych i regionalnych programach na lata 2014-2020 w zakresie wsparcia wdrażania polityki spójności. W szczególności koordynacja ta będzie polegała na wypracowywaniu wspólnych rozwiązań dla pomocy technicznej.

2015-02-25

26 stycznia 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego PO Pomoc Techniczna. Wśród kluczowych dla organizacji pozarządowych kwestii poruszonych na Komitecie znalazły się takie sprawy, jak szczegóły związane z zapisami Regulaminu Komitetu Monitorującego, gdzie podkreślona jest szczególna rola występowania na forum Komitetu w imieniu całego środowiska, jakie dany członek Komitetu reprezentuje (nie zaś tylko swojej organizacji/instytucji). Występowanie w imieniu wyłącznie swojej organizacji jest traktowane jako rażące naruszenie obowiązków członka Komitetu. 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG