pozarządowy monitor Programów Operacyjnych 2014-2020

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia, dokumenty programowe oraz lista reprezentantów organizacji pozarządowych w komitecie monitorującym.

2017-10-04

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do konsultacji zewnętrznych projektu Standardów dostępności dla Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSiI) 2014-2020. 

2017-03-23

Od 14 marca br. obowiązują nowe wersje Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020. 

2016-06-01

W dniu 25 maja br. Pan Minister Adam Hamryszczak zatwierdził zmianę Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020. 

2016-03-10

Zapoznaj się z najważniejszymi -  z punktu widzenia organizacji pozarządowych - kwestiami omówionymi przez Komitet Monitorujący.

2015-11-09

Od 5 listopada 2015 r. obowiązuje zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (SzOOP).

2015-07-17

Komitet Monitorujący przyjął w trybie obiegowym uchwałę nr 13/2015 ws. Strategii komunikacji Polityki Spójności na lata 2014-2020 oraz nr 14/2015 ws. Strategii komunikacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

2015-06-02

29 maja 2015 r. odbyło się w Warszawie II posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o przebiegu prac Grupy Sterującej ds. Polski Wschodniej oraz dwóch grup roboczych KM – ds. transportu i przedsiębiorczości oraz ustaleniach dotyczących przedkładanych pod uchwały kryteriów. Głównym przedmiotem obrad KM było zatwierdzenie kryteria wyboru projektów dla następujących działań i poddziałań Programu Polska Wschodnia (PO PW):

2015-04-06

Regulamin pracy Komitetu, kryteria wyboru projektów, grupy robocze - oto, co wypełniło czas pierwszego posiedzenia Komitetu Monitorującego PO Polska Wschodnia.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG