pozarządowy monitor Programów Operacyjnych 2014-2020

Umowa Partnerstwa

Umowa Partnerstwa i inne dokumenty programowe oraz lista pozarządowych członów Komitetu Umowy Partnerstwa.

2016-06-16

W dniu 10 czerwca odbyło się webinarium dla pozarządowych członków komitetów monitorujących (KM) krajowe i regionalne programy operacyjne 2014-2020.

2016-06-15

W dniu 31.05.2016r. odbyło się drugie posiedzenie KUP. Przedstwawiona została Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju i przyspieszenie realizacji programów operacyjnych w ramach UP.

2016-05-05

W zakładce Dla członków KM zamieściliśmy dwie pozycje, do lektury których zapraszamy nie tylko reprezentantów organizacji w komitetach monitorujących.

2016-05-04

Niedługo w Ministerstwie Rozwoju ma się odbyć II posiedzenie Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa (KUP) na lata 2014-2020. Przedstawione zostaną: Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju – przedstawienie głównych założeń dokumentu; Sprawozdanie z realizacji Umowy Partnerstwa za 2014 i 2015 rok; Plan działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów operacyjnych w ramach UP – realizacja w I kw. 2016 r.; Zmiany w Umowie Partnerstwa i programach operacyjnych; Sprawozdanie z działalności Podkomitetu do spraw zdrowia (Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia); Przegląd Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020 w kontekście realizacji Umowy Partnerstwa oraz programów operacyjnych, w tym: stan realizacji zobowiązań wynikających z warunkowości ex ante, stan realizacji celów Strategii Europa 2020 oraz wizerunek polityki spójności; projekt Planu ewaluacji Umowy Partnerstwa.

2016-04-22

12 kwietnia 2016 roku OFOP zorganizował spotkanie dla pozarządowych członków Komitetów Monitorujących oraz organizacji angażujących się w obszarze zdrowia. Dyskusja dotyczyła możliwości współpracy, zwłaszcza w kontekście uwarunkowań stworzonych przez funkcjonowanie Komitetu Sterującego ds. Zdrowia

2016-04-21

 Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w sektorze zdrowia został ostatecznie uzupełniony o troje reprezentantów organizacji pozarządowych.

2016-04-17

Dnia 4 kwietnia 2016 roku Ministerstwo Rozwoju zorganizowało spotkanie z partnerami spoza administracji nt. realizacji zasady partnerstwa. Administrację rządową reprezentowali m.in. przedstawiciele: Departamentu Strategii Rozwoju, Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy UE, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

2015-09-22

Do 5.10.2015 można składać uwagi do projektu zmian wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa.

2015-08-06

Partnerzy społeczno-gospodarczy w komitecie Umowy Partnerstwa wyłonili spośród siebie reprezentantów w prezydium Komitetu:

2015-07-14

9 lipca 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli czterech podstawowych grup partnerów spoza administracji uczestniczących w pracach Komitetu Umowy Partnerstwa. Ustalono, że w Prezydium będą oni reprezentować całą stronę społeczną rotacyjnie. Stronę organizacji pozarządowych reprezentuje Jan Jakub Wygnański.

Oprac. Piotr Frączak, OFOP, członek KUP-u
 
 

2015-07-04

Oglądaj przez internet 15 lipca od 10.30 do 15.05 i zapoznaj się z materiałami! Zapraszamy!

2015-07-01

Dziś, 1 lipca, OFOP otrzymał informację, że rozpoczął się proces opiniowania opracowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projektu Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
 

2015-06-30

29 czerwca w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odbyło się spotkanie przedstawicieli partnerów spoza administracji w Komitecie do spraw Umowy Partnerstwa. Celem spotkania było podjęcie decyzji co do sposobu reprezentacji w prezydium KUP.

2015-06-29

Spotkajmy się, porozmawiajmy, ustalmy nasze priorytety, wyznaczmy sobie cele i dobierzmy narzędzia rzecznictwa w komitetach. Najwyższy czas na partnerstwo, również między nami! Spotkanie obejmie sesję plenarną dotyczącą roli i zadań pozarządowych członków komitetów 2014+ oraz prezentację narzędzi wspierających, rzeczniczych
i sieciujących. Przewidzieliśmy czas na dyskusję. Chcemy tym spotkaniem zapoczątkować ściślejszą współpracę pomiędzy członkami komitetów monitorujących, tak abyście Państwo mogli czerpać nawzajem ze swojej wiedzy, doświadczenia i pomysłów i maksymalnie efektywnie działać na rzecz trzeciego sektora. 

2015-06-17

Na wniosek organizacji pozarządowych Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 29 czerwca przygotowuje spotkanie członków Komitetu Umowy Partnerstwa, reprezentujących partnerów spoza administracji w celu wyboru członka prezydium KUP reprezentującego stronę nieadministracyjną oraz ustalenia zasad dalszej współpracy.

Oprac. Piotr Frączak, OFOP, członek Komitetu Umowy Partnerstwa

2015-06-17

15 czerwca w Ministerstwie Zdrowia  odbyło się spotkanie przedstawicieli Komitetu ds. Umowy Partnerstwa. Tematem było zwiększenie udziału przedstawicieli strony społecznej w składzie Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia (będzie to podkomitet Komitetu Umowy Partnerstwa) w efekcie listu, jaki do Minister Marii Wasiak wystosowali członkowie Komitetu.

2015-05-25

Infrastruktura społeczna, zdrowie, środowisko, transport i ... Zapoznaj się z planem badań zmian w obszarach wspieranych przez fundusze europejskie w ramach Umowy Partnerstwa. 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG