pozarządowy monitor Programów Operacyjnych 2014-2020
2015-05-06

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Obszar interwencji PO Pomoc Techniczna, lista reprezentantów organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym POPT oraz dokumenty regulujące pracę komitetu.

Program Operacyjny Pomoc Techniczna zapewnia środki na budowę funkcjonowanie systemu instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów. Dotyczy to głównie instytucji publicznych, ale również podmiotów nie publicznych zaangażowanych w prace komitetów monitorujących na poziomie krajowym, grup roboczych oraz wsparcia partnerów w innych działania związanych z zarządzaniem systemu funduszy europejskich. Ostatnia oś priorytetowa przeznaczona jest na promocję i informację o funduszach i dotyczy projektów skierowanych do wszystkich podmiotów publicznych i niepublicznych działających w tym obszarze.

Program Operacyjny Pomoc Techniczna jest jedynym PO, w którym nie sa organizowane konkursy, zaś instytucje mogące korzystać z finansowania są enumeratywnie wymienione. 

Reprezentanci organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym PO Pomoc Techniczna 2014-2020
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP)
Członkini: Iwona Janicka (ijanicka[at]fal.org.pl)
Zastępca: Krzysztof Budziński (krzysztof.budzinski[at]zhp.pl)

Polska Zielona Sieć (PZS)
Członek: Krzysztof Wychowałek (info[at]zielonasiec.pl)
Zastępczyni: Elżbieta Lenarczyk-Priwieziencew (info[at]zielonasiec.pl)

Stowarzyszenie Dialog Społeczny
Członek: Michał Dymkowski (dialog.spoleczny[at]ofop.eu)
Zastępczyni: Agata Wiśniewska-Górczewska (dialog.spoleczny[at]ofop.eu) tel. 601 719 488

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS)
Członek: Cezary Miżejewski (wrzos[at]wrzos.org.pl)
Zastępczyni: Karolina Cyran-Juraszek (wrzos[at]wrzos.org.pl)

Sekretariat KM PO Pomoc Techniczna prowadzi pani Katarzyna Joachimek z Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Infrastrukury i Rozwoju, tel. 22 273 78 15, mail: katarzyna.joachimek-rzepczak[at]mir.gov.pl, https://www.popt.gov.pl/

Do programu załączone zostały dodatkowe dokumenty, w oparciu o które w PO PT zostały opisane:

• Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem,  
• Linia Demarkacyjna pomiędzy poziomem krajowym a regionalnym,
• Ewaluacje Ex-ante dla programu. 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Dokument informuje o tym, co można sfinansować z Programu, kto może starać się o środki z POPT, jak wybierane są projekty, jakie są kryteria ich oceny, jakie środki są dostępne w ramach Programu. Ponadto w dokumencie można znaleźć informacje o Programie (w podstawowym zakresie) i przykładowe rodzaje projektów.

Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020

Wytyczne mają na celu określenie warunków wykorzystania środków pomocy technicznej w ramach funduszy polityki spójności w latach 2014-2020 w tym na działania komitetów monitorujących, wsparcie partnerów, działania instytucji obsługujących system funduszy europejskich, czy promocję i informację o funduszach 2014-2020. Wytyczne stosuje się w zakresie pomocy technicznej dla krajowych i regionalnych programów operacyjnych, realizowanych z funduszy polityki spójności w ramach celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Na poziomie regionalnym (w RPO) pomoc techniczna jest finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

pdfProgram Operacyjny Pomoc Techniczna
pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO PT (wersja z 29.01.2015)
pdfWytyczne MIR w zakresie wykorzystania środków w ramach PO PT
pdfDiagnoza PO PT
pdfLinia demarkacyjna
pdfEwaluacja ex-ante cz.1
pdfEwaluacja ex-ante cz.2 (uzupełnienie)
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG