pozarządowy monitor Programów Operacyjnych 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, dokumenty programowe oraz lista pozarządowych członków komitetu monitorującego.

2017-09-25

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa, któremu przewodniczył wiceminister rozwoju Paweł Chorąży, podjęto decyzję o zmianach w kryteriach wyboru projektów*. Zmiany wynikają przede wszystkim z nowelizacji przepisów ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa).

2017-08-09

Łączna wartość dofinansowania dostępnego dla beneficjentów drugiego konkursu w działaniu 1.1, na 79 obszarach konkursowych obejmujących obszar całego kraju, wynosiła ponad 3 miliardy złotych.

2016-08-09

Pod koniec lipca został ogłoszony konkurs w ramach działania 3.2 PO Polska Cyfrowa pt. Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Wnioski w nim mogą składać także organizacje pozarządowe! Termin składania: 30 listopada.

W ramach projektów powinny być zorganizowane szkolenia z zakresu podstaw nauki programowania dla nauczycieli klas I-III publicznych szkół podstawowych, którzy następnie przeprowadzą 15 dwugodzinnych zajęć dla uczniów. Zgodnie z założeniami konkursu, każdy przeszkolony nauczyciel powinien dostać tablet lub laptop. Możliwe jest także doposażenie szkół w sprzęt komputerowy służące nauce programowania oraz przeszkolenie w tym zakresie innych edukatorów, chcących prowadzić podobne zajęcia, takich jak bibliotekarze czy pracownicy domów kultury. Maksymalny obszar terytorialny, którego może dotyczyć projekt, to tzw. NUTS 3 – grupa kilku powiatów. W każdym NUTS może być realizowany tylko jeden projekt – najwyżej punktowany. Minimalna kwota dofinansowania to 300 tys. zł, maksymalna  – 1,7 mln zł; wkład własny 5%. Pula środków przeznaczonych na konkurs: 124 mln PLN. Nauczyciele za prowadzenie zajęć nie będą otrzymywać wynagrodzenia.

Kryteria wyboru projektów w ramach tego działania zostały przyjęte na V posiedzeniu Komitetu Monitorującego w dniu 23 czerwca (uchwała Komitetu nr 4/2016). Poza tym na posiedzeniu: 

  • przyjęto kryteria w wybranych działaniach pierwszej i drugiej osi programu (1.1Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, 2.2Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej. 
  • omówiono rezultaty oceny formalnej w ramach działania 3.1.  Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, w wyniku której aż 14 z 17 złożonych wniosków zostało pozostawionych bez rozpatrzenia. 

W tej sprawie jako pozarządowi członkowie Komitetu skierowaliśmy pismo do pani Anny Streżyńskiej, Minister Cyfryzacji oraz pana Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera i Ministra Rozwoju, zwracając uwagę na ww. dramatyczne konsekwencje zbyt restrykcyjnego regulaminu konkursu (np. uznawanie omyłek i uchybień formalno-rachunkowych na równi z błędami formalnymi) i jego zawężającej – naszym zdaniem – interpretacji. Wyraziliśmy też zaniepokojenie, iż regulaminy w kolejnych konkursach, w których mogą być wnioskodawcami organizacje pozarządowe, będą podobne. 
 

Informacja pochodzi od Elżbiety Dydak, KM Polska Cyfrowa, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Treść pisma do pobrania

 

2016-01-26

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach strategicznych kierunków  działań Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych, które zostały wczoraj poddane pod konsultacje. 

2016-01-26

W piątek na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa, przeprowadzającej nabór wniosków w ramach działania 3.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach którego „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, ukazała się informacja o zmianach w regulaminie konkursu.

2015-10-09

Grupa robocza Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa rozpoczęła prace nad wypracowaniem kryteriów wyboru projektów w działaniu 3.2 Programu pt. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Jako członkowie grupy serdecznie zapraszamy na warsztat 14 października służący wypracowaniu propozycji, którą następnie przedstawimy na forum grupy.

 

2015-10-07

 30 września 2015 r. została opublikowana nowa wersja Szczegółowego opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Możecie ją znaleźć TUTAJ

2015-09-23

P. Katarzyna Dytrych (Fundacja Nasza Ziemia), zastępczyni p. Zbigniewa Kaliszyka (związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej) w Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Polska Cyfrowa, złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Z informacji uzyskanych przez OFOP w sekretariacie KM wynika, iż sekretariat zwróci się w tej sprawie do Rady Działalności Pożytku Publicznego. Będziemy monitorować tą sprawę. 

2015-09-08

Na stronie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa została opublikowana informacja o kolejnych naborach wniosków w działaniu 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. Organizacje pozarządowe również mogą startowac w projekcie jako partnerzy.

2015-08-20

Poniżej zamieszczamy aktualną wersję Szczegółowego Opisu osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

2015-07-17

Portal NGO.pl, za Ministerstwem infrastruktury i Rozwoju, opublikował informacje na temat konkursów planowanych w III kwartale 2015 r. 

2015-06-18

18 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego PO Polska Cyfrowa. Po prezentacjach i długich dyskusjach zostały przyjęte:

2015-06-15

W dniu 18 czerwca odbędzie się III posiedzenie Komitetu Monitorującego PO Polska Cyfrowa. Podczas niego zostaną przyjęte:

2015-06-11

W marcu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało harmonogram naboru wniosków w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC) na rok 2015.

2015-01-30

22 grudnia 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Wśród najważniejszych ustaleń dotyczących organizacji pozarządowych znalazł się zapis w regulaminie mówiący o możliwości skreślenia członka Komitetu z listy członków w wyniku braku frekwencji w udziale w pracach Komitetu. Wśród najważniejszych rozpatrywanych dokumentów znalazł się Projekt metodyki oraz formalnych i merytorycznych kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Komitet przyjął również Regulamin Komitetu Monitorującego oraz metodykę oraz formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów dla osi IV Pomoc Techniczna.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG