pozarządowy monitor Programów Operacyjnych 2014-2020
2015-07-01

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Obszar interwencji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, lista reprezentantów organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym PROW oraz dokumenty regulujące pracę komitetu.

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Główne obszary interwencji to:

  1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
  2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
  3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
  4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
  5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
  6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Reprezentanci organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Przedstawiciele organizacji na rzecz rozwoju wsi wskazani przez Radę Działalności Pożytku Publicznego
Członkini: Katarzyna Jórga
Zastępca: Piotr Sadłocha

Przedstawiciele organizacji na rzecz rozwoju wsi wskazani przez Radę Działalności Pożytku Publicznego
Członek: Krzysztof Kwatera
Zastępczyni: Dorota Metera, Stowarzyszenie Forum Rolnictwa Ekologicznego

Przedstawiciele organizacji na rzecz promowania włączenia społecznego wskazani przez Radę Działalności Pożytku Publicznego
Członek: Dariusz Suszyński
Zastępczyni: Aleksandra Szymańska

Przedstawiciele organizacji na rzecz ochrony środowiska wskazani przez Radę Działalności Pożytku Publicznego
Członek: Adam Nowak
Zastępczyni: Danuta Bodzek

Przedstawiciele organizacji działających na rzecz młodych rolników Zrzeszonych w Europejskiej Radzie Młodych Rolników – CEJA wskazani przez Związek Młodzieży Wiejskiej
Członek: Michał Modrzejewski
Zastępczyni: Barbara Pędzich Ciach

Przedstawiciele organizacji działających na rzecz młodych rolników Zrzeszonych w Europejskiej Radzie Młodych Rolników – CEJA wskazani przez Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników
Członek: Tomasz Łukomski
Zastępca: Radosław Nienartowicz

pdfProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
pdfZarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5 w sprawie powołania Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020
pdfRegulamin Komitetu Monitorującego PROW
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG