pozarządowy monitor Programów Operacyjnych 2014-2020
2017-10-06

4 października 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował informację o wynikach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT"  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Źródło: www.rpo.lodzkie.pl

2017-10-06

5 października 2017 r. na stronach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi opublikowano szczegóły zmian w regulaminie konkursu dotyczącego miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej. 

2017-10-06

Zarząd województwa zdecydował o dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego siedemnastu przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie polityki społecznej. Powstaną mieszkania socjalne i chronione, domy dziennego pobytu i placówki całodobowej opieki, a także nowa kuchnia dla ubogich i mieszkania interwencyjne z myślą o ofiarach przemocy domowej i rodzinach z dziećmi w sytuacjach kryzysowych. W piątek (6 października) odbędzie się uroczyste otwarcie dziennego domu pobytu dla osób starszych w Grążawach w gminie Bartnicza (powiat brodnicki).

2017-10-04

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do konsultacji zewnętrznych projektu Standardów dostępności dla Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSiI) 2014-2020. 

2017-10-03

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytucja Wdrażająca dla II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie dla: Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.4 Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody Podtyp projektu  2.4.4d  Ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych. Konkurs nr POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17. Planowany od 31.10.2017 do 31.01.2018 r.

2017-10-02

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) zmieniło regulamin konkursu dla naboru nr POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17 (dla regionów słabiej rozwiniętych, tj. wszystkich za wyjątkiem województwa mazowieckiego) dla działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. W wyniku tej zmiany zwiększono alokację przeznaczoną na dofinansowanie projektów.

2017-09-26

We wtorek 19 września 2017 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

2017-09-25

Informujemy, iż jedenaste posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 odbędzie się dnia 13 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie (Sala Audytoryjna – II piętro).

2017-09-25

25 października br. zapraszamy do udziału w spotkaniu na temat naborów wniosków w programach: Interreg Europa Środkowa (trwa do 25 stycznia 2018) oraz Interreg Region Morza Bałtyckiego (potrwa od października 2017 do kwietnia 2018). Może to być już ostatnia szansa na uzyskanie wsparcia z tych programów w latach 2014 – 2020.

2017-09-25

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną tabelą przedstawiającą dostępność wolnych środków w ramach RPO WD 2014-2020 (w zakresie EFS) na miesiąc wrzesień  2017 r.

doc.pngwolne środki na potrzeby procedury odwoławczej – WRZESIEŃ 2017

pdf.png

Wolne środki w poszczególnych Działaniach/Poddziałaniach RPO WD 2014-2020 w zakresie EFS – WRZESIEŃ 2017

Źródło: www.rpo.dolnyslask.pl

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG